Stadgar

2017-01-29 (REV150402)
REV 2019-01-04

Södra Fräkne Fiberförening (ekonomisk förening)

§ 1 FIRMA
Föreningens namn är Södra Fräkne Fiberförening ekonomisk förening

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3 STYRELSENS SÄTE
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Uddevalla kommun.

§ 4 MEDLEMSKAP
Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs av Uddevalla Kommun söder om Ljungskile med omnejd vilket även inkluderar delar av angränsande kommuner.

Medlem förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en delägare vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på en av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

Arrendator skall jämställas med fastighetsägare i dessa stadgar. Även hyresgäst kan jämställas med fastighetsägare om det är ändamålsenligt.

Föreningen kan alltid göra bedömningen att det till ett visst område inte är försvarbart att dra fiberkabel av ekonomiska skäl. Orsakerna kan vara flera men ett exempel kan vara för få medlemmar i området. De på detta sätt drabbade medlemmarna som inte blir anslutna kan då avsluta sitt medlemskap i föreningen och återfå inbetalade grund- och anslutningsinsatser.

§ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE
Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 INSATS
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 200 och högst 30 000 Kr för varje av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet.
Insatsen består av 2 delar:
– Grund-insats på 200 kr som erläggs omgående efter att man blivit beviljad medlemskap i föreningen.
– Anslutnings-insats som erläggs enlighet med stämmobeslut efter att anslutnings-avtalet har upprättats mellan medlem och föreningen.
Föreningen kan ta upp till 6 månader på sig att betala tillbaka Anslutnings-insats.
Beloppet fastställs av den årliga stämman förutom tiden fram till första ordinarie stämman då interimsstyrelsen beslutar om beloppet. Insatsen skall betalas på av styrelsen anvisat sätt när medlemskap beviljats.

Anslutningsinsatsen är en del av medlemmens totala insats och betalas av den som upprättat ett anslutnings-avtal för att få fiberkabel dragen och installerad i boxen på utsidan av huset. Med ansluten fastighet menas fastighet som är eller planeras att bli ansluten eller är förberedd för anslutning till föreningens nätverk.

§ 7 ÅRSAVGIFT
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 ÖVRIGA AVGIFTER
Föreningen har också rätt att fortlöpande ta ut en tjänsteavgift som ersättning för att upprätthålla den anslutna fastighetens förbindelse med andra kommunikationsnät, d.v.s. fortlöpande tillhandahåller nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Dessa avgifter skall regleras i de tjänsteavtal som skall upprättas mellan föreningen och medlemmarna.
Stadgar rev 2015-04-02 (Första stämmobeslutet 2015-04-25, andra stämmobeslut 2017-01-29)
Ersättningen för eventuella renodlade trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

§ 9 Ej installation av fiber
Om det visar sig att det inte blir tillräckligt många som vill ansluta sig i ett utpekat området för att ekonomin skall gå ihop och Fiberkabel därför inte installeras i dessa medlemmars fastigheter skall föreningen betala tillbaka eventuellt inbetalade insatser från respektive medlem i det aktuella området. Det är alltid föreningens styrelse som fattar beslutet om att fortsätta enligt plan att installera Fiberkabel eller avbryta och betala tillbaka eventuellt inbetalade insatser.

§ 10 UTESLUTNING
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 11 AVGÅNG
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut. Vid avgång på grund av uteslutning förutsätts beslutet vara fattat inom samma tid innan räkenskapsårets slut.
I de fall där medlemmen har skrivit på avtal med föreningen om att installera fiber får avgång dock ej ske tidigare än 5 år efter inträde, undantag då fastigheten skall överlåtas till ny fastighetsägare.

§ 12 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med högst fyra suppleanter. Föreningsstämman väljer styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som väljs på två år, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.
Vice ordförande, sekreterare och kassör ska utses internt av styrelsen vid styrelsens konstituerande möte. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte och ska därför kallas till styrelsemötena.

§ 13 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas, förutom av hela styrelsen gemensamt, även av de enskilda styrelseledamöter som vid styrelsens konstituerande möte givits denna rätt att i förening teckna föreningens firma

§ 14 REVISORER
Föreningsstämman skall årligen välja en revisor och högst en revisorsuppleant för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 15 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 16 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen ska lämna erforderliga handlingar, minimum innehållande resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse samt under året förda protokoll från samtliga genomförda styrelsemöten till revisorerna senast två månader före ordinarie föreningsstämma.

§ 17 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets
vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
11. Beslut om medlemsavgift kommande verksamhetsår och andra avgifter.
12. Val av ordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
15. Förslag till budget.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
17. Mötets avslutande

§18 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma kan utlysas förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av Föreningens medlemmar.

§ 19 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Medlem har rätt att rösta genom skriftlig röst i förseglat kuvert som öppnas på föreningsstämman. Alternativt kan medlem rösta via ombud som erhållit en skriftlig rätt att rösta i medlemmens ställe. Endast medlems maka/make, sambo, delägare i samma fastighet som medlemmen eller annan medlem i samma förening får vara ombud. En sådan skriftlig rätt att rösta i medlems ställe gäller endast vid en föreningsstämma och måste därför, för att vara giltig, innehålla vilken föreningsstämma rösträtten gäller för. Ombud får ej företräda mer än en medlem förutom sig själv.

§ 20 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN TILL FÖRENINGSSTÄMMA
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma och skall skickas till samtliga medlemmar. Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast två veckor före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.

§ 21 VINSTFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut som återbäring till medlemmarna i förhållande till deras inbetalade insatser i föreningen.

§ 22 UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§ 23 STADGEÄNDRING
Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§ 24 ÖVRIGT
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.